ĐĂNG KÝ THAM DỰ

  1. Họ và tên

  2. Ngày sinh

  3. Số điện thoại

  4. Chuyên ngành

  5. Bạn đang ở

  6. Email

  7. Link Facebook

  8. Năm tốt nghiệp

  9. Bạn đang học tại

  10. Đăng tải CV của bạn(Định dạng PDF, không quá 50MB)

  * Lưu ý: Cách đặt tên file CV: yymmdd_Tên Ứng viên


  Trong đó yymmdd là ngày nộp CV (2 chữ số cuối của năm, 2 chữ số của tháng, 2 chữ số của ngày)


  Tên Ứng viên: Họ và tên viết liền không dấu của Ứng viên

  11. Bạn biết đến Ứng viên tài năng qua

  Đã hết thời hạn đăng ký!

  Đăng ký